جعلی بودن پروتکلها چيزی را ثابت نمی کند -۲

روح حاکم بر پروتکلها، استيلاجويی نژادپرستانه است و برای استيلا پيداکردن بر جهان راههای زير پيشنهاد شده است:
۱- انباشت سرمايه و کنترل بانکداری بين المللی
۲- استفاده از سازمان نيمه مخفی فراماسونری
۳- رواج انديشه های ليبراليستي، کمونيستی و سکولاريستی و...
۴- کنترل رسانه های گروهی
۵- جنگ افروزی
۶- مشغول کردن ملتها به سرگرميهای کاذب
۷- گسترش فساد جنسی
۸- رواج مشروبات الکلی
۹- مبارزه با روحانيون دينی
۱۰- دامن زدن به روحيه مصرف و تجملگرايی در جوامع
و ...
***
آيا پروتکلها تنها سندی هستند که از نژادپرستی يهوديان سخن می گويند؟ آيا اين متن تنها متنی است که از استعلاجويی يهود از طريق روشهای نامشروع پرده برمی دارد؟ آيا به جز پروتکلها هيچ سند ديگری دال بر گسترش فساد اخلاقی توسط يهوديان وجود ندارد؟ آيا فقط پروتکلها از نفوذ زرسالاران يهودی در رسانه ها سخن می گويند؟ 
آيا اگر پروتکلها وجود نداشتند نمی توانستيم به سلطه اختاپوسی يهوديان بر شريانهای اقتصاد جهان پی ببريم؟
و در يک کلام، اگر ثابت شود که پروتکلهای بزرگان يهود ساختگی است، آيا دامن زرسالاران يهودی از اتهاماتی نظير نژادپرستي، توطئه گري، فريبکاري، فتنه انگيزی و گسترش فساد پاک می شود و اعتقاد به توطئه يهودي، توهم خواهد بود؟ 
جواب سئوال اخير منفی است.
به اين پاسخ منفي، از طريق جستجو در چهار منبع زير رسيده ايم که مشروح آنها در قسمتهای بعدی خواهد آمد:

۱- ويژگيهای قوم يهود در قرآن کريم
۲- آموزه هايی که در کتب مقدس قوم يهود به ويژه تلمود به پيروان اين کتابها داده می شود.
۳- سخنان برخی از صهيونيستها
۴- واقعيتهای موجود 

/ 1 نظر / 16 بازدید
خرس مهربان

سلام حامد عزیز . ما در فضاهای متفاوتی زندگی کرده ایم تجربیات متفاوتی داشتیم و به محیط مان از دو پنچره متفاوت می نگریم ولی باید بتوانیم به راحتی با هم صحبت کنیم . مدت هاست دلم میخواهد کتاب زرسالاران را به خوانم سعی می کنم در فرصتی مناسب بخوانم . امیدوارم موفق باشین